leabhar ùr - cànan eile

uiui, tha mi toilichte an-diugh. 'sa mhadainn thug mi sùil air a' chunntas banca agam (nach feumail a tha sin air an eadar-lìon) agus chunnaic mi gun d' fhuair mi an t-airgead bhon obair anns an sgoil choimpiutair mu dheireadh thall (airson dàmhair!). air an rathad dhan stèisean fhuair mi airgead bhon inneal bhanca agus nuair a bha ùine shaor agam aig an oilthigh, càit an deach mi, hmm? uill, dhan bhùth leabhraichean, cha chuir seo iongnadh oirbh ;) cheannaich mi seo:

hmmm, dè tha sin, bidh sibh a' faighneachd dhìom? 's e leabhar beag mun chànan samais, air a bhruidhinn anns na sgìrean taobh tuath nirribhis, an t-suain agus suomi (finland). tha ùidh mòr agam anns a' chànan sin, agus bha mi ag iarraidh ionnsachadh bhon latha nuair a chuala mi an seinneadair samach (? hihi, chan e "sàmhach") mari boine - cha chreid mi seo, a rèir coltais chan eil làrach-lìn aice idir idir. is bochd sin gu dearbh. tha i fìor mhath, bidh i a' seinn anns an dòigh tràidiseanta, a tha gu math sònraichte, ach ann am measgachadh le ceòl jazz agus pop. tha guth àlainn aice agus tha i gu math snog agus tha beachdan inntinneach aice mu chùltar agus poileataics (leugh mi cuid agallaimh leatha).
uill co-dhiù, bha ùidh agam anns a' chànan, ach - coltach ris an t-suidheachadh aig mòran daoine a tha ag iarraidh gàidhlig ionnsachadh - cha robh fios agam ciamar a nì mi sin. cha robh leabhraichean ann, cha robh mi eòlach air duine sam bith eile aig an robh ùidh anns a' chànan, agus aig an àm sin, o chionn mu dheich no còig bliadhna deug, cha robh an eadar-lìon agam agus cha robh e cho mòr agus trang na tha e an-diugh co-dhiù.
uill, dhìochuimhnich mi mun chànan sin an uair sin, ach an uair sin, o chionn bliadhna no dhà, thachair mi ris a-rithist, agus lorg mi leabhraichean aig an oilthigh, ach bha iad gu math sean agus cha robh iad feumail airson ionnsachadh idir. dh' fheuch mi ri daoine a lorg air an lìon cuideachd, ach cha d' fhuair mi lorg air mòran... ach a-nis, tha an leabhar beag snog seo agam, agus bidh clàr le fuaim a' chànain ann cuideachd, agus cha chreid mi nach chuir mi post-d don tè a sgrìobh an leabhar agus is dòcha gu bheil i eòlach air àitean air an eadar-lìon far am b' urrainn dhomh mo chuid samais a chleachdadh agus a leasachadh agus cabadaich ri daoine aig a bheil an cànan.
chì mi...

dearg

oh tha mi cho toilichte a-nis gach turas a tha mi a' coimhead air an làrach-lìn seo :) tha mi gu math cinnteach gun sgrìobh mi tuilleadh anns a' bhlog seo a-nis o chionn 's gu bheil an sealladh ùr a' còrdadh rium glan agus a' toirt brosnachadh dhomh.

thuirt sibh uile gu bheil e chooooo dearg. hmm, leis an fhìrinn chan eil e chooooo dearg, a bheil? tha e dearg dorcha, beagan mar fhuil no meirg, tha mi a' smaoineachadh. seo mar a tha e air an sgrìon agam-sa co-dhiù. is toigh leam an dath seo gu dearbh. bheir e neart agus deagh shunnd thugam. is toigh leam craobhan le duilleagan a dh' fhàsas dearg as t-fhoghar.

naidheachdan eile? oh, fhuair mi leabhar gàidhlig ùr, "cuimhneachain phrìseil", tha e snog ach cha do leugh mi mòran fhathast. tha sgeulachdan ann, air innse le daoine aosda anns na hearadh, air cruinneachadh le sgoilearan ann am pròiseact sònraichte. chunnaic mi gu bheil sgeulachdan beaga èibhinn ann, agus cuimhneachain bhon bheatha aig na daoine aosda cuideachd.

an ath-sheachdain feumaidh mi òraid bheag a ghabhal anns a' chlas nirribhis aig an oilthigh - feumaidh gach duine anns a' chlas sin a dhèanamh turas no dhà 'san term, mu chùspair sam bith, ach ann an nirribhis :)
cha chreid mi nach bi mi a' bruidhinn mu na h-eileanan sìar agus buaidh nan lochlannach air a' chùltar gàidhlig no rudeigin... 's àbhaist dhomh a bhith gu math leisg le nirribhis, ged as bochd sin - tha mi air an cànan seo ionnsachadh barrachd air bliadhna, agus bu chòir dhomh a bhith fada nas fheàrr na tha mi. agus chan e cànan uabhasach doirbh a th' ann, chan e idir, tha e gu math furasda. bidh duine le beurla no/agus gearmailtis a' tuigsinn mòran ann an nirribhis sgrìobhte. chan eil an gràmar doirbh. tha blàs-cainnte no dual-chainnt eadar-dhealaichte ann, agus uaireannan chan eil e furasda na daoine a thuigsinn. ach tha tìdsear glè laghach agam, 's e kari an t-ainm a th' oirre agus tha i à oslo ("uisleo", mar a chanas iad, hehe, dh' fheuch mi a chur ann an dòigh-sgrìobhaidh gàidhlig an-seo). bidh i a' bruidhinn ann an nirribhis ruinn fad na h-ùine, ach ann an dòigh furasda, soilleir.
fhuair mi a-mach gu bheil an tidsear ceart glè chudthromach dhomh ann an ionnsachadh cànain. cha bhi mi ag ionnsachadh mòran le tidsear nach bi a' toirt misneachd do na sgoilearan, nach eil laghach agus foighdineach, nach eil deonach ri taic a thoirt dhuinn anns an ìre freagarrach... is fheàrr leam ionnsachadh leam fhìn seach ionnsachadh le tidsear dona :(
ceart ma-tha, chì mi dè bhitheas a' dol le nirribhis... :)

aodach ùr ;)

woho, chaidh agam ris na dathan atharrachadh an-seo, mu dheireadh thall... leis an fhìrinn innse, cha robh an dubh a' còrdadh rium idir, ach bha mi ro leisg agus bha beagan eagal orm gum millinn a h-uile script nan rachainn ann airson rudan atharrachadh.
tha mi air feuchainn ri cuid rudan eile atharrachadh cuideachd - tha mi ag iarraidh na laithean agus rudan eile anns a' ghàidhlig... agus tha mi air coimhead air an script aig cadalach gu mionaideach (duilich, hehe ;) ), ach chan eil mi air faighinn a-mach càite agus ciamar a nìthear e.

as-dèidh deich mionaid:
aha, tha am fo-sgrìobhadh ceart gu leòr a-nis, ach càit a bheil na laithean??? :o cuidichibh miiiiiiiii! ;-) *a' dol air as dhan script*

cairteal na h-uaireach as-dèidh sin:
tha iad ann!!! hihihi! tha iad aaaaaaannnnnn! chan eil mi cho dona, a bheil?
MÒRAN TAING DO CHADALACH, bha an script agad agus am mìneachadh a chuir thu ann gu math feumail, gu h-àraidh airson an nighean ghòrach seo a th' annam :-D

naidheachd snog eile: tha na sanasan gòrach air falbh bhon bòrd-bràth gàidhlig-gearmailteach - tha sin a' cosg beagan airgid, ach tha am bòrd fada nas luaithe agus nas brèagha gun an stuth gòrach a bha a' fosgladh gach turas a rachar (???? facal neònach) ann. tha mi gu math cinnteach nach robh ùidh aig duine sam bith anns na fuaimnean airson fòn làimh, no geamaichean choimpiutair agus dè eile a bh' ann...
mona

deireadh-seachdaine gàidhlig

Bha deireadh-seachdaine làn Gàidhlig againn. Bha bùth-obrach ann aig Mìcheal ann am Bonn, agus bha daoine laghach le deagh Ghàidhlig ann. Rinn sinn mòran rudan inntinneach agus bha spòrs mòr againn cuideachd.
Ràinig mi gu math anmoch Di-Sathairne, o chionn 's gun robh mòran sneachda anns a' bhaile agam, agus cha robh na trèanaichean a' ruith gu ceart idir. Nuair a ràinig mi an sgoil aig Mìcheal, thachair mi ri càch a bha dìreach a' dol a dh' fhaighinn dìnear anns a' chafaidh. Bha biadh fìor bhlàsda againn, dh' ith mi brot glè mhath.

An uair sin leugh sinn pìos bàrdachd glè bhrèagha anns a' chùrsa, mu bhan-rìghinn nan ròn. Bha sinn ag obair le teacsan mu chòcaireachd cuideachd, bha sin gu math èibhinn - ged nach eil mi uabhasach measail air giomach agus biadh na mara eile, feumaidh mi ràdh. 'San fheasgar, as-dèidh a' chùrsa, bha rud inntinneach eile ann: "Oidhche Albannach" faisg air Aachen, le film Gàidhlig agus cuirm-ciùil, agus rudan eile - gu h-àraidh uisge-beatha, mar a chunnaic sinn. Bha mi ag iarraidh dol ann, o chionn 's gu bheil am film "Is mise an teanga" a' còrdadh gu mòr rium. Choimhead mi air a' chiad turas aig Fèis nam Filmichean Gàidhlig ann am Bonn an-uiridh. Anns am film seo, chuala mi an dàn "O ghrunnd na mara" le Kevin MacNeil a' chiad turas, agus sin an dàn a thug orm feuchainn ri bàrdachd Gàidhlig a sgrìobhadh cuideachd...

Mar sin, chaidh mi a Würselen còmhla ri Mìcheal, agus rinn sinn "bùth" bheag leabhraichean ri taobh na bùth mòooor uisge-beatha. Bha an àite gu math trang (uill, cha robh aig a' bhùth againne...), agus bha na daoine a chur am Fèis seo air dòigh uabhasach toilichte, tha mi a' smaoineachadh. Thàinig a' mhòr-chuid de na daoine airson uisge-beatha fheuchainn, agus bha mòran daoine neònach ri fhaicinn, Gearmailtich le aodach cho Albannach, nas Albannaiche na na Albannaich fhèin, haha... Ach bha daoine gu leòr anns an taigh-dhealbh nuair a bha am film ann cuideachd.

Ach is bochd gun robh iad air am film a ghiorradh. Bha cuid de na rudan a bha mi a' feitheamh riutha air chall. Chan eil mi buileach cinnteach a-nis an robh "O ghrunnd na mara" ann idir? Ach tha mi gu math cinnteach gun cuala mi e... mus leugh mi e anns an Leabhar Mòr. Agus bha rudeigin anns am film mun daoine a rinn am pìos ealain ris an dàn seo, rudeigin le filmean (photo films, na rudan dubha a chuireas tu ann an camara ;) ) fon uisge...
Feumaidh mi am film seo a cheannachd, tha mi a' smaoineachadh (bha mi glè thoilichte a chluinntinn gu bheil e ri cheannachd!).

As-dèidh a h-uile rud, chuir Mìcheal dhan stèisean mhòr ann an Köln mi - tapadh leat, a Mhìcheil! - agus bha dùil agam gum bitheadh trèana gu Wuppertal ann aig còig mionaid gu meadhan-oidhche. Ach thuirt iad gum bitheadh an trèana 10 mionaid fadalach. An uair sin thuirt iad gum bitheadh e 20 mionaid fadalach. Agus an-dèidh 20 mionaid thuirt iad nach bitheadh e ann idir. Feumaidh gun robh an trèana air chall ann an toll ùine eadar Brühl agus Köln... (àiteigin timcheall air Hürth-Kalscheuren, is dòcha...). Bha aig a h-uile duine feitheamh rish an trèana aig còig mionaid gu uair, agus bha mi aig an taigh mu dhà uair. Mar sin bha mi gu math sgìth nuair a dh' èirigh mi 'sa mhadainn an-diugh, agus chaidh mi gu Bonn a-rithist.
Ach bha an cùrsa glè mhath agus bha mi toilichte gun robh mi ann. Dh' innis Janni an sgeul mu MhacCodrum nan Ròn, agus bha sin dìreach sgoinneil. Choimhead sinn air film beag snog cuideachd, "Foighdinn".
Agus mu dheireadh thall chaidh sinn dhan bhaile agus choimhead sinn air togalaichean / àitean inntinneach, agus an uair sin dh' òl sinn fìon teth còmhla aig fèill na Nollaige. Bha mi gu math sgìth air an t-slighe dhachaigh, agus bha mi nam chadal air an trèana.
Tha sneachda gu leòr againn an-seo fhathast. Cuiridh mi cuid dhealbhan suas.


mona

càit a bheil an latha??

tha na laithean a' dol seachad cho luatha 'san aimsir seo. hmm, is dòcha gum bu chòir dhomh èirigh nas tràithe 'sa mhadainn cuideachd... ;) ach co-dhiù, mu chòig uairean feasgar thig an dorchadas a-rithist, agus bidh mi a' faireachdainn sgìth agus leisg. chan eil mi a' dèanamh mòran na laithean seo, ged a bu chòir dhomh agus bu toigh leam. chan eil mi cinnteach ciamar a dh' atharraicheas mi seo. chì mi am bi seo a' fàs nas fheàrr an seachdainn 'sa tighinn... tha mi air mo shàrachadh an-diugh cuideach o chionn 's gun do chaill mi sgoilear (chan eil a mhàthair ag iarraidh gun tèid mi ann tuilleadh) agus tha mi gu math cinnteach gun caill mi tè eile o chionn 's gu bheil a màthair a' gearan fad na h-ùine, agus bidh an t-airgead gann a-rithist, agus uaireannan is beag orm a h-uile rud seo, nach bi mi riamh cinnteach mun airgead agus an obair agam ag atharrachadh fad na h-ùine, ach aig an aon àm tha fios agam gu bheil mi gu math fortanach leis an obair seo air mo cheann fhèin... gaaaah. bu toigh leam am lottery a bhuannachd (haha, nàire orm, bha agam ri coimhead anns an fhaclair airson "buannaich" -> "buannachd", cha robh mi idir cinnteach).

thòisich mi sgrìobhadh ann am forum lithuanian mu cheòl ròc / metal an-dè, tha sin uabhasach èibhinn. thòisich mi an cànan sin ionnsachadh bliadhna air ais aig an oilthigh, agus cha do chleachd mi e gu tric fhathast. cha bhi sinn a' bruidhinn mòran anns a' chlàs, dìreach a' leughadh agus a' dèanamh obraichean anns an leabhar. 's e cànan àlainn inntinneach a th' ann, agus bu toigh leam a bhith nas fheàrr air. ach bha mi gu math leisg agus cha do rinn mi mòran air a shon. feumaidh mi faclair a cheannachd cuideachd, ach lorg mi faclair air an eadar-lìon, agus is urrainn dhomh còmhradh furasda a dhèanamh. ach tha mi gu math slaodach... agus an toiseach, cha robh na daoine anns a' bhòrd-bràth ud a' creidsinn gur e ban-ghearmailtis a th' annam agus gu bheil mi ann airson ionnsachadh, bha iad dhen bheachd gu bheil mi a' tarraing àsta. pfffff.... uill, chì mi dè bhitheas a' dol...
mona

"blogaichean - a bheil iad math?"

thòisich mìcheal deasbad inntinneach mu bhlogaichean an-seo. nach tèid sibh ann agus innsibh ur beachdan?

taighean brèagha

chaidh sinn air cuairt beag tro roinn àlainn inntinneach anns a' bhaile seo an-diugh. 's e seo am "briller viertel", le mòran taighean "art noveau" agus "wilhelminian style", bho deireadh an 19mh linn agus toiseach an 20mh. chuala mi nach eil baile eile anns a' ghearmailt le tuilleadh taighean anns an dòigh seo, anns an aon àite cho faisg air chèile. anns na bailtean mòra chaidh mòran taighean aosda a bhriseadh anns an dàrna cogaidh, agus anns na bailtean beaga, cha robh mòran daoine cho beartach ann a thog taighean-baile mar sin.
bha gnìomhachas clò pailt anns a' bhaile seo gu math tràth, agus dh' fhàs gnìomhachas cemiceach an uair sin. mar sin bha gu leòr daoine beartach aig an robh na gnìomhachasan mòra, agus thog iad taighean mòra brèagha cuideachd.
thogadh tè ainmeil anns a' phàirt ud dhen bhaile cuideachd: else lasker-schüler, 's e ban-bhàrd iùdhach a bh' innte.

seo cuid dhealbhan a thog mi an-diugh.
mona


ann an sunnd fogharach


mise an-diugh.

is dòcha... ;-)

liosta miann airson bodach na nollaige ;-)

* Aonghas MacNeacail: Sìreadh Bradain Sicir
* Martainn Mac an t-Saoir: Ath-Aithne 6 CD Box set
* Norman MacLean: Dacha Mo Ghaoil 3 CD Set
* An Guth 1
* An Guth 2
* Ronald Black: An Lasair - An Anthology of 18th Century Scottish Gaelic Verse
* Ronald Black: The Gaelic Otherworld
* Ronald Black: Cothrom Ionnsachaidh - book
* Colin Mark: The Gaelic-English Dictionary - Am Faclair Gaidhlig-Beurla
* Alexander Nicolson: Gaelic Proverbs
* Domhnall Uilleam Stiubhart: Moladh Da Bheinn DVD
* Iain MacIlleathain agus Maletta NicPhail: Seanfhacail is Seanchas
* Aonghas Padraig Caimbeul: An Oidhche Mus Do Sheol Sinn
* An t-Aite as Fhearr Leam
* Trueman Matheson: Deirdrie and The Lay Children of Uisne
* Eagal san Dorchadas agus stoiridhean eile
* Leabhar Beag na Gaidhlig - The Wee Book of Gaelic
* Tearlag agus am Bodach-Sneachd - cassette tape
* Tearlag agus na Spainean - cassette tape
* The Giant's Causeway DVD
* Donald Meek: Caran an t-saoghail - an Anthology of 19th Century Verse
* Somhairle MacIlleathain: Dain do Eimhir
* Ruairidh MacThòmais: Saorsa agus an Iolaire

tha fios agam... :-( cus.

naidheachdan fadalach

bha rudan gu leòr a' tachairt an-seo o chionn goirid, ach bha mi beagan leisg leis an sgrìobhadh an-seo.

bha "oidhche ceilteach" ann, anns an taigh-tasgaidh ann am bonn, agus bha rudan co-cheangailte ri gàidhlig a' tachairt an-sin cuideachd. bha mìcheal a' seinn òrain gàidhlig, bha cuirm-ciùil eile ann le ceòl èireannach, bha buidheann ann a dh' innis rudeigin mu cheòl seann ghrèigis agus ròmanach agus seann cheilteach (ged a bha aca ri aideachadh nach eil mòran a dh' fhios againn idir mu cheòl seann cheilteach). fhuair sinn fiosrachadh mu aodach ceilteach agus dòigh beatha ceilteach cuideachd, agus bha am film "màiri mhòr nan òran" ann. choimhead mi air an fhilm seo aig fèis nam filmichean gàidhlig dà bhliadhna air ais mar-tha, ach bha e snog fhaicinn a-rithist. t

seachdain as-dèidh sin, a' chiad latha dhen t-samhain, rinn mìcheal cuirm-ciùil eile, le òrain agus sgeulachdan freagarrach dhan latha. bha e math fhèin, agus chaidh janni agus mise ann ann an aodach bhan-bhuidseach ;) ma tha sibh airson dealbhan fhaicinn, seallaibh air a' chùspair anns a' bhòrd-brath gàidhllig-gearmailtis.

rud eile a bha a' còrdadh gu mòr rium, tha loudspeakers agam aig a' coimpiutair a-rithist mu dheireadh thall (chan e gun robh iad a dhìth orm roimhe, 's ann dìreach gun do chaill mi iad nuair a bha mi a' gluasad an àirneis-taighe agus a' sgioblachadh an t-seòmair mhòir, agus cha d' fhuair mi lorg orra a-rithist gu ruige seo...) - agus b' urrainn dhomh sùil - agus cluas ;) - a thoirt air gaelcast. bha mi ag èisdeachd ris a' chiad agus dàrna phrògram, agus bha sin gu math inntinneach agus deànta ann an dòigh laghach.

tha telebhisean gàidhlig ri faighinn air an lìon an-dràsda cuideachd, beagan co-dhiù. bha mi a' coimhead air "eòrpa" an-dè, bha cùspairean inntinneach aca, mu chroitearan ann an alba, agus daoine turcach anns a' ghearmailt, agus rudan eile. ach bha an tè bhon BhBC a' bruidhinn uabhasach luath. bha mi a' tuigsinn nan daoine à leòdhas nas fheàrr! :o

chunnaic mi mòran leahraichean ùra inntinneach aig comhairle nan leabhraichean, ach chan eil airgead sam bith agam an-dràsda... uill, tha, ach feumaidh mi e airson rudan eile, nas cudthromaiche. am bu toigh le cuideigin leabhar gàidhlig a thoirt thugam mar tiodhlac nollaige? ;D hehe...

obh obh, feumaidh mi obair rud beag an-dràsda.
mona

òran shamhna ;)

leugh mi rud èibhinn air an liosta post-dealain seann ghàidhlig an-diugh: rinn donnchadh king òran beag, freagarrach dhan fhonn aig "frère jacques":

adaig shamna, adaig shamna,
an istig, an istig!
oslaictear na síde, oslaictear na síde,
an istig, an istig!


nach eil càil a dh' fhios mu sheann ghàidhlig? uill, chan eil e choooo eadar-dhealaichte bho gàidhlig an-diugh:
adaig = oidhche, an = fan, fuirich, feitheamh, istig = a-staigh, oslaictear ~ thèid am fosgladh, síde = sithichean (a' ciallachadh àitean nan sithe an-seo).