sgeulachdan na crìoche, pàirt 1

Mar a dh' innis mi do Eòsaph, thàinig sgeulachd no dhà dham chuimhne nuair a bha mi a' leughadh an sgeòil fhada aige. Feuchaidh mi ri innse rud beag an-seo a-nis.

Cuid bhliadhna air ais, bha mo chèile fhathast a' fuireach aig taigh a phàrantan. Tha iad a' fuireach ann an sgìre taobh an iar-tuath na Gearmailt, faisg air a' chrìoch dhan Olaind. 'S e tìr brèagha a th' ann, le achaidhean farsaing, tòrr uillt agus coilltean beaga agus gun teagamh, an abhainn mhòr Rhein. Chan eil mòran bailtean mòra ann. Tha seann bhaile no dhà aig an Rhein (agus gu math sean a tha iad, ach 's e sgeul eile a th' ann), ach timcheall air sin chan eil ach bailtean beaga agus bailtean-fearainn agus taighean aosda mòra aonranach aig na rathaidean fada caol tro na h-achaidhean. Chan eil diofar mòr eadar an dùthaich air dà thaobh a' chrìoch. Tha fiù 's ainmean nam bailtean agus dual-chàinnt nan daoine gu math coltach ri chèile air an taobh Ghearmailteach agus an taobh Olaindeach anns an sgìre sin. Agus chan eil crìoch ri fhaicinn idir. Bidh thu a' coiseachd no a' draibheadh air rathad caol fada air choreigin agus gu h-obann chì thu sanas reic no rudeigin ri taobh an rathaid ann an cànan cèin, agus an uair sin bidh fios agad gu bheil thu ann an dùthaich eile.

Ach tha aon diofar mòr ann eadar an Olaind agus a' Ghearmailt: Tha cannabis ceadaichte anns an Olaind, ach chan eil anns a' Ghearmailt. Uill, chaidh an lagh atharrachadh o chionn beagan bhliadhnaichean, agus ann an dòigh, tha e ceadaichte a-nis anns a' Ghearmailt cuideachd cannabis a chleachdadh, ach chan eil e ceadaichte a reic. Mar sin, cha chuir e iongnadh oirbh dè dh' innseas mi a-nis: Tha an cannabis gu math daor air feadh na Gearmailt, o chionn 's gun tèid a sgaoileadh air slighean dìomhair. Agus thèid na daoine òga a tha a' fuireach faisg air an Olaind thar a' chrìoch airson cannabis faighinn anns na bùithean "cofaidh" an-sin agus is dòcha airson a reic do na caraidean aca an-seo.
Gun teagamh tha sin gu math furasda ann an sgìre mar an Niederrhein, far an robh mo chèile a' fuireach, far nach eil bailtean mòra agus far an rachar thairis air a' chrìoch gun dragh sam bith. Ach gun teagamh, 's aithne dhan phoileas an suidheachadh seo, agus gu math tric bidh iad a' draibheadh mun cuairt eadar na bailtean beaga, air na rathaidean fada aonranach agus a' coimhead airson daoine òga a' tighinn bhon Olainds le cus cannabis aca, no daoine a tha a' draibheadh càr às-deidh smocadh.

Anns na laithean sin, bhitheadh mo chèile a' cluich ann an còmhlann-ciùil (ceòl roc no "meatailt") agus bha àite aca air màl ann an sabhal, far an do chùm iad an stuth aca agus far am bitheadh iad a' coinneachadh gach Dì-Sathairne airson cluich agus òrain ùra a leasachadh. Bha an t-àite seo aig baile-fearainn aonranach mu 10 mìle bhon àite far an robh e a' fuireach, agus b' àbhaist dhuinn dol ann air an rothair. Bhitheadh mo chèile a' cluich nan drumaichean, agus bha iad-san anns an t-sabhal co-dhiù (an fheadhainn aosda a bha sin, bha an fheadhainn nas fheàrr anns an t-seilear ann an taigh a phàrantan, o chionn 's gum b' urrainn dha trèanadh agus clàradh aig an taigh cuideachd). Ach uaireannan, mar eisimpleir nuair a bha droch thìde ann no adhbhar eile, rachadh sinn dhan t-sabhal anns a' chàr còmhla ri fear no dithis eile anns a' chòmhlann (b' àbhaist dhaibh-san dol anns a' chàr o chionn 's gun robh na h-innealan-ciùil aca).

Latha a bha seo, chaidh sinn ann anns a' chàr. 'S e càr mòr aosda a bha ann (bha e le pàrantan an draibhear agus bha tuathanas aca, mas math mo chuimhne), beagan salach air an taobh a-muigh agus beagan sgudalach air an taobh a-staigh, agus bha còignear no sianar againn ann. Gu h-obann chunnaic sinn càr poileis a' tighinn air ar coinneamh agus chuir iad stad oirnn. Sealladh àbhaisteach a bha seo don luchd-phoileis: càr aosda làn daoine òga, ann an aodach dubh, na balaich uile le falt fada, agus ceòl àrd sgriosail bhon inneal-CD anns a' chàr.
"A bheil sibh a' tighinn bhon Olaind?" dh' fhaighnich iad. "Chan eil" dh' fhreagair an draibhear, agus mhìnich e dhaibh cò às a bha sinn agus càit an robh sinn a' dol. Cha robh iad gar creidsinn. "A bheil cannabis agaibh?" dh' fhaighnich iad. "Chan eil" arsa sinne, agus bha sin fìor. "Am faod sinn coimhead anns na bagaichean agaibh?" dh' fhaighnich iad, agus bha sinn a' fàs beagan feargach, ach cha robh sinn ag iarraidh trioblaid agus bha sinn a' smaoineachadh gum bitheadh iad riaraichte nam faiceadh iad nach robh dad anns na bagaichean. Ach... rannsaich iad na bagaichean, agus cha do lorg iad dad, agus cha robh iad riaraichte idir. "Càit an do dh' fhalaich sibh e?" dh' fhaighnich iad, ann an dòigh beagan mhì-mhodhail, agus dh' fhàs sinne beagan mhì-mhodhail cuideachd. Chunnaic iad na h-innealan-ciùil agus thoisich iad coimhead orra gu mionaideach. Bha tòrr stuth neònach aig mo chèile a bha e air cheannachd airson nan drumaichean, agus dh' fhàs e beagan mhi-fhoisneach o chionn 's gun robh iad daor. "Bithibh faiceallach leis na rudan sin", thuirt e, "na brisibh iad!" Ach thog sin àire nam poileas gu dearbh. Bha iad cinnteach gun robh cannabis air falach annta agus dh' fheuch iad rim briseadh. Ghlac mo chèile às an làmhan iad agus thuirt e gum b' urrainn dha fhèin an fhosgladh agus an cur às a chèile, agus cha leig e leotha am milleadh. Bha aige ris a h-uile stuth a chur às a chèile agus choimhead iad air gu mionaideach. Cha robh dad ann. Cha robh iad riaraichte fhathast idir, agus chuir iad an càr gu lèir bun os cionn. Bha sinn gun fhacal a ràdh. Mu dheireadh thall chuala iad fuaim fòn anns a' chàr aca (fòn poileas, chan eil mi cinnteach ciamar a chanas mi sin), agus chaidh innse dhaibh gun deach càr a ghlacadh àiteigin làn cannabis, agus thuig sinn rudeigin mar gum b' e sin na daoine a bha iad air lorg ùine fhada, daoine a bha a' dèanamh malairt le cannabis ann an dòigh gu math mòr. Feumaidh gun robh iad a' smaoineachadh an toiseach gum b' e sinne na daoine ud. Cha mhòr gun tuirt iad "tha sinn duilich" ruinn, bha iad airson falbh gu luath. Ach bha an càr bun os cionn fhathast, agus bha iad air cuid phàirtean a chur dheth. Mar sin thuirt an draibhear: "Stadaibh!" - "Dè?" ars' iad-san. "An cuir sibh an càr air dòigh a-rithist? Tha e le mo phàrantan, agus bidh iad gu math feargach ma bhitheas rudeigin briste. Agus dè bhitheas iad a' smaoineachadh ma chanas mi riutha gur ann am poileas a rinn sin." Bha iad rud beag feargach, ach chuir iad an càr air dòigh. Dh' fhalbh iad gu luath an uair sin, agus chaidh sinne dhan t-sabhal agus ghabh sinn fois as-dèidh an tachartas sin.

Sgeulachdan eile a' leantainn... ;-)

3 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Eòsaph

Mo chreach! Bha sin gu math fortunach nach robh direach drudhag cannabis ann an car idir...

Sgeul math!

E

7:24 AM  
sgrìobh... Blogger mona

Uill, sgrìobhaidh mi sgeul eile a dh' aithghearr ciamar a bha e nuair a BHA cannabis againn anns a' chàr :-D ;-)

(ach feumaidh mi ràdh nach robh mi-fhìn a' smocadh cannabis - no rud eile - a-riamh idir! :-))

2:39 PM  
sgrìobh... Blogger Graisg

Tha e tàmailteach dhomh a bhith faicinn a h-uile duine a-mach air cainb. Bu chòir a bhith nur cuimhne an sgrios a rinn an stuth ud air an eildeir!

1:46 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog