teas


Seo mar a bha e tràth 'san fheasgar an-diugh :P 37 no 38°C, agus cha tig mòran grian dhan oisean sin idir.
Agus feumaidh mi obair fad an latha agus siubhal tron bhaile air a' bhus, cha toigh leam sin idir. Tha mi cho toilichte gun tèid mi a dh' Alba Di-Sathairne! :D

1 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Clyde Lad

Nach buidhe thusa!!! Tha mi a' ciallachadh a bhith a dol dh'Alba. Tha Alba a dhìth orm. 'Sann dà bhliadhna bho chionn a bha mi ann. Tha mi a' fuireach ann an Canada. Ach tha blàths a' còrdadh rium cuideachd. (30 an-seo ann am Montreal an-diugh!) 'S mi làn-fhios nach eil e teth idir ann an Alba. Ach tha mo ghaol air Alba co-dhiu. Bu toi leam pìos math de choiseachd ann am Siorrachd Pheairt, faisg air Loch Èir. Neo àite sam bith eile, mar eiseimplear ri taobh na Linne Chluaidh faisg air Guireag...

Càit am bi thu a dol ann an Alba? 'S dòchas gum bi thu shiubhal air feadh na dùthcha?!

Mar a thuirt am fear Frangach eile: 'Bon Voyage'. Ach nach dì-chuimnich sgrìobhadh mu dheidhinn a h-uile rud a bhios a tachairt dhutsa!!!

7:29 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog