a' ghearmailt is am ball-coise ;-)

Bha mi nam shuidhe san oifis san fheasgar an-diugh fad 's a bha a' Ghearmailt a' cluich an-aghaidh Argentina, agus leis an fhìrinn bha mi gu math coma air a h-uile rud an toiseach, ach bha e gu math èibhinn an uair sin... 's e taigh mòr a th' ann agus tha an oifis air a' chiad làr agus mòran fhlat os chionn, agus gun teagamh bha na h-uinneagan uile fosgailte leis an deagh shìde a bh' ann, agus chuala mi na daoine ag èigheachd agus na h-innealan telebhisein gu h-àrd air feadh na taighe ;-)
Ach cha robh mòran a' dol an toiseach... feumaidh gun robh an dà sgioba rud beag leisg no chan eil fhios agam. Bha an oifis fhèin cho sàmhach, bha gu bhith a h-uile duine air falbh dhan taigh-seinnse airson coimhead air a' gheama an-sin. Bho àm gu àm ruith duine air choireigin seachad air an seòmar agam, agus mar sin chuala mi nach robh ach bàir aig gach sgioba airson ùine fhada...
Co-dhiù, mu 7 uairean rinn mi co-dhùnadh gun rachainn don bhùth airson biadh a cheannachd... abair deagh bheachd! Nuair a chaidh mi sìos bha an "ùine air barrachd" dìreach air toiseachadh, agus bha na sràidean gu tùr sàmhach, agus nuair a ràinig mi a' bhùth mhòr (as àbhaist a bhith uabhasach trang aig an àm sin dhen latha) cha robh duine sam bith ann, agus bha an luchd-obrach uile a' coimhead air telebhisean mòr ri taobh an dorais ;-)
Agus dìreach an-dèidh dhomh dol a-mach a-rithist - bha an geama crìochnaichte agus thòisich am fuaim, agus mar sin bha fios agam air a' bhuil.


An-dràsda fhèin tha am partaidh a' dol, tha iomadh daoine a' draibheadh mun cuairt a' bhaile le bratachan agus fuaim agus ann an deagh shunnd :-D Seo beagan dealbhan, chan eil iad uabhasach math leis a' chamara sgudalach agam, ach seo na tha a' dol mun cuairt na taighe agam an-dràsda (agus cha robh mi shìos ann am meadhan a' bhaile idir, ach tha fuaim mhòr a' tighinn a-nìos an-sin.