samhradh anmoch

Tha an samhradh seachad, ach an seachdain seo tha e cho blàth a-rithist 's nach cuir mi orm ach lèine-T, briogais anairt aotrom is brògan clòtha no flip-flops fiù's nuair a thèid mi a-mach anmoch 'san oidhche. Tha na laithean a' fàs nas giorra a-rithist, agus bidh co-fhad-thràth an t-fhoghair ann a dh' aithghearr.
Tha mi rud beag feargach leam fhìn, chan eil fhios agam carson. Uaireannan bidh mi a' smaoineachadh gu bheil mi ro leisg, uaireannan bidh mi a' faireachdainn gu bheil mi ro thrang. Chan eil aobhar ann a bhith mi-thoilichte, agus chan eil feum ann am farmad... ach co-dhiù... :-)
Bidh mo chèile air falbh beagan laithean (obair), agus cheannaich mise rudan aig IKEA a thig Di-Màirt, agus tha mi an dòchas gun tèid agam ris a h-uile rud a chur air dòigh, airson iongnadh a chur air-san ;-) Tha esan chooooo leisg, bu toigh leis airneis-taighe ùr ach cha toigh leis dol dhan bhùth agus smaoineachadh dè na rudan as fheàrr a.m.s.a.a. Mar sin, bidh preasa-aodaich ùr ann nuair a thilleas e :-P