Seann Ghrèugais

Tha mi air rud ùr a thoiseachadh:
http://nikostrate.blogspot.com - seo am blog Seann Ghrèugais agam, Seann Ghrèugais tro mheadhan na Gàidhlig. Is toigh leam gu mòr an cànan seo agus bha daonnan dùil agam ionnsachadh. Cha robh e mar chùspair ceart aig an sgoil agam, ach bha seòrsa buidheann no club ann... ach cha deach mi ann gu tric. A-nis aig an oilthigh, tha mi a' smaoineachadh gum bitheadh e feumail nam bitheadh Seann Ghrèugais agam, oir tha mi ag ionnsachadh seann chànanan eile, Seann Ghàidhlig is Seann Lochlannais, mar eisimpleir, agus gun teagamh tha iad uile ceangailte.
Ach tha mi choooo leisg - mar sin bha mi a' lorg dòigh snog is freagarrach airson beagan Seann Ghrèugais ionnsachadh. Is toigh leam an eadar-lìon agus tha mi ann gu tric, 's urrainn dhomh dol ann bhon obair is bhon oilthigh cuideachd... mar sin, thoisich mi am blog ud. Tha dithis eile le Gàidhlig, Chuck à Alasca agus Ulli às a' Ghearmailt, airson beagan Seann Ghrèugais ionnsachadh cuideachd agus tha mi an dòchas gum bi sin feumail dhuinn. Ma tha ùidh agaibh ann - thoiribh sùil a-steach! :-)