TURAS EARRAICH

air na frith-rathaidean gaineimh
eadar lochan is abhainn

a' ruith air fad a' ghàradh bruaich
mar gum b' e leinn-se a tha e

sìos do na cluaintean torrach
freumhan nan craobh a' cagar a-nios

agus tarsainn na h-aibhne
anns na tuinn, am bàta ìosal

dhachaigh a-nis tron choille bheithe

mo smuaintean a' sgaoileadh
mar blàthan nan craobh

do snodha-gàire air sgiathan eòin
tarsainn na dùthcha

fori fora forum... agus smuaintean eile

Dè tha dol leis a' bhòrd-bràth Gàidhlig eadar-nàiseanta? Tha e air falbh o chionn beagan laithean - "server is busy". Carson a tha e trang? 8)

Bha mise an sàs le duilleag aig MySpace ;)
Bha mi daonnan dhen bheachd nach toigh leam MySpace, ach chunnaic mi daoine snog ann bho àm gu àm, agus chan urrainnear teachdaireachdan a sgrìobhadh gun a bhith na bhall.

Co-dhiù 's co-dheth, tha mi fhathast ag iarraidh an làrach-lìn agam fhèin a thogal a-rithist, 's ann dìreach gu bheil mi ag iarraidh làrach àlainn, mòr, le mòran rudan inntinneach, agus chan eil tìde agam idir... no tha mi dìreach leisg, is dòcha. Ach tòisichidh mi :)

Bha e gu math teth an-seo an-diugh, tha mi an dòchas gum bi e nas fhuaire a-rithist a dh' aithghearr. Chan eil mi ag iarraidh samhradh bhon Ghiblean dhan t-Sultain :o cha bhi m' inntinn ag obrachadh gu ceart.

Nise, chuir mi romham dàn Gàidhlig a leughadh gach feasgar. Feumaidh mi aideachadh gun do chuir mi sin romham aig toiseach na bliadhna mar-tha. Haha... bidh mi fhathast a' cur seachad cus ùine air an eadar-lìon, chan eil sin cho math. Bu chòir dhomh leabhraichean a sgrìobhadh :P