saoghal nam blog

mhothaich mi gu bheil mòran blogaichean anns a' ghàidhlig agus cànanan ceilteach eile ann a-nis. tha tòrr ceangail aig graisg ann an inbhir narann! ùill, bidh mòran agam ri leughadh a-màireach, aig an obair gòrach anns an oifis, hehe.
bu chòir dhomh dol don leabaidh a-nis! :)