TURAS EARRAICH

air na frith-rathaidean gaineimh
eadar lochan is abhainn

a' ruith air fad a' ghàradh bruaich
mar gum b' e leinn-se a tha e

sìos do na cluaintean torrach
freumhan nan craobh a' cagar a-nios

agus tarsainn na h-aibhne
anns na tuinn, am bàta ìosal

dhachaigh a-nis tron choille bheithe

mo smuaintean a' sgaoileadh
mar blàthan nan craobh

do snodha-gàire air sgiathan eòin
tarsainn na dùthcha