is dòcha... ;-)

liosta miann airson bodach na nollaige ;-)

* Aonghas MacNeacail: Sìreadh Bradain Sicir
* Martainn Mac an t-Saoir: Ath-Aithne 6 CD Box set
* Norman MacLean: Dacha Mo Ghaoil 3 CD Set
* An Guth 1
* An Guth 2
* Ronald Black: An Lasair - An Anthology of 18th Century Scottish Gaelic Verse
* Ronald Black: The Gaelic Otherworld
* Ronald Black: Cothrom Ionnsachaidh - book
* Colin Mark: The Gaelic-English Dictionary - Am Faclair Gaidhlig-Beurla
* Alexander Nicolson: Gaelic Proverbs
* Domhnall Uilleam Stiubhart: Moladh Da Bheinn DVD
* Iain MacIlleathain agus Maletta NicPhail: Seanfhacail is Seanchas
* Aonghas Padraig Caimbeul: An Oidhche Mus Do Sheol Sinn
* An t-Aite as Fhearr Leam
* Trueman Matheson: Deirdrie and The Lay Children of Uisne
* Eagal san Dorchadas agus stoiridhean eile
* Leabhar Beag na Gaidhlig - The Wee Book of Gaelic
* Tearlag agus am Bodach-Sneachd - cassette tape
* Tearlag agus na Spainean - cassette tape
* The Giant's Causeway DVD
* Donald Meek: Caran an t-saoghail - an Anthology of 19th Century Verse
* Somhairle MacIlleathain: Dain do Eimhir
* Ruairidh MacThòmais: Saorsa agus an Iolaire

tha fios agam... :-( cus.

5 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Seonachan

Deagh liosta a th'ann gu dearbh! Ma bhios mi tachairt air Naomh Nick, innsidh mi dha na th'ann ;)

4:23 PM  
sgrìobh... Blogger Graisg

Ok ma tha Mhona, tha mi dìreach a’ tighinn bhon làrach Amazon, bidh a h-uile càil agad Di-Luain! :-)

7:44 PM  
sgrìobh... Blogger Helena Gowan

tapadh leat a Mhona! tha e liosta gu math ann du dearbh... innse dhuinne mar bhios thu air leughadh gu lèir! :P

8:50 PM  
sgrìobh... Blogger mona

@ seonachan:
oh, teichidh naomh nick ma-tha, tha mi cinnteach ;)

@ graisg:
glè mhath, tapadh leat-sa! an do bhuannaich thu an lottery? ;) hahaha.

@ eilidh:
oh, tha mi gu math luath air leughadh... 's ann dìreach nach eil mi cho luath air airgead a chruinneachadh ;)

:P
mona

11:53 PM  
sgrìobh... Blogger Cadalach

Ma tha thu cho fial an dràsd' a Ghraisg, sgrìobhaidh mi liosta cuideachd -- am bi sin ceart gu leòr? :-)

Co-dhiù, tha mi an dòchas gu bheil stocainn mhór agad a Mhona! (Am bi stocainnean 'son Nollaig' agaibh sa' Ghearmailt?) Bha mi san Òlaind (Utrecht) aig Sinterklaas ann an 1998 -- am bi muinntir a' dèanamh stuth mar sin sa' Ghearmailt?

8:15 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog