sneachda

bha mi a' smaoineachadh gu bheil an geamhradh seachad. ach thill e. tha e a' cur sneachda fad na h-ùine, tha na taighean agus sràidean geal, agus tha e gu math fuar. gu mi-fhortanach chan eil e grianach idir, tha an iarmailt liath, ìosal. tha mi tinn fhathast agus chan eil mi ann an deagh shunnd, ged nach eil fhios agam gu cinnteach carson. uaireannan tha mi a' smaoineachadh gu bheil mi ro leisg, an uair sin tha mi a' smaoineachadh gum bu chòir dhomh fois a ghabhal... bu toigh leam ionnsachadh ach chan eil fhios agam càit an toisich mi...
feuchaidh mi ri dealbhan a dhèanamh leis a' chàmara digiteach nas anmoiche...